INFORMACJA DLA PACJENTA
ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z rezerwacją internetową/telefoniczną wizyty informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dwóch administratorów danych osobowych, tj.:

  1. Dany podmiot leczniczy, który będzie udzielał danemu pacjentowi świadczenia zdrowotnego
  2. Bartosz Jaskulski, Medi Call Bartosz Jaskulski, ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 554-281-58-76, telefon: 603 244 434, e-mail: biuro@medicall.biz

Administrator nr 1 przetwarza podane przez Państwa dane na potrzeby rejestracji wizyty, udzielenia świadczenia zdrowotnego lub podobnego oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Administrator nr 2 przetwarza podane przez Państwa dane w celu rejestracji wizyty, informowania o zakresie usług praktyki oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej w postaci Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów prawa.

Informujemy, że macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru,
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane pracownikom oraz osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego zarówno ze strony Administratora nr 1, jak i Administratora nr 2, oraz w miarę potrzeby uprawnionym organom.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Wszelkie Państwa żądania należy zgłaszać do Administratora nr 1 lub Administratora nr 2 listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Mając powyższe na uwadze, aby realizować ww. cele, w tym rejestrację wizyty konieczna jest Państwa zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych. Niemniej musi być ona dobrowolna, świadoma oraz wyraźna. Prosimy zatem o przemyślane wyrażenie zgody albo odstąpienie od rejestracji internetowej/telefonicznej.

Działając w imieniu własnym, wyrażam niniejszym dobrowolną, świadomą oraz wyraźną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych.